Vilniaus Pavilnio progimnazija

MOKYKLA, KURIOJE SVARBUS KIEKVIENAS

A+ R A-

Socialinė parama

Informuojame, kad mokinių tėvai, kurie šiuo metu yra netekę darbo, neturi pajamų ir norėtų gauti socialinę paramą,  turėtų vadovautis Socialinių išmokų skyriaus pateikiama informacija:

  • Mokinio (priešmokyklinuko) tėvai (globėjai) prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 forma pridedama) gali pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt
  • Paštu  kreiptis į mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administraciją, pateikdami prašymą-paraišką mokyklos administracijai.
  • Mokyklos administracija gautą pareiškėjo užpildytą prašymą-paraišką ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda Socialinių išmokų skyriui paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą).

Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą: • paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545; • www.vilnius.lt → Paslaugos → Socialinės išmokos → 13. Socialinės paramos mokiniams skyrimas (https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Socialines-paramos-mokiniams-skyrimas-) .

BENDRA INFORMACIJA

Socialinė parama mokiniams skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėse mokyklose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) pagal priešmokyklinio ugdymo programas ar bendrojo lavinimo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) išskyrus suaugusiųjų ugdymo programas.

Socialinė parama mokiniams neskiriama mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo lavinimo, ir pagal profesinio mokymo programas, taip pat mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoka.

Socialinės paramos mokiniams rūšys

  1. 1. Mokinių nemokamas maitinimas (pietūs; pusryčiai (pavakariai); maitinimas mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose).
  2. 2. Parama mokinio reikmenims įsigyti.

Teisė į šią paramą nustatoma, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip:

  1. 1. 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio (187,50 Eur) (1 VRP – 125 Eur);
  2. 2. 2 VRP dydžiai (250 Eur), patikrinus gyvenimo sąlygas ir esant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą surašiusio asmens rekomendacijai skirti paramą šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (-us), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ar daugiau vaikų, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus;
  3. 3. 2,5 VRP dydžio (312,50 Eur) išimties atvejais, patikrinus gyvenimo sąlygas ir esant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą surašiusio asmens rekomendacijai skirti paramą šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (-us), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką.

    Mokinio reikmenims įsigyti per kalendorinius metus vienam mokiniui skiriama 2 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio išmoka (78 Eur) (1 BSI – 39 Eur).

Pareiškėjo atsakomybė

Jeigu, mokiniui yra skirta socialinė parama ir mokslo metų eigoje pasikeitė bendrai gyvenančių asmenų  pajamos, pareiškėjas privalo apie tai informuoti seniūniją. Pareiškėjas nuslėpęs ar pateikęs neteisingus duomenis, reikalingus socialinei paramai gauti, ir dėl to neteisėtai ją gavęs, privalės grąžinti neteisėtai gautos paramos dydžio lėšas arba jos bus išieškotos įstatymų nustatyta tvarka.

5-8 klasių nuotolinio mokymo pamokų laikas*

1. 08.30 - 09.15

2. 09.25 - 10.10

3. 10.20 - 11.05

4. 11.25 - 12.10

5. 12.30 - 13.15

6. 13.25 - 14.10

7. 14.20 - 15.05

Pastaba: 25–30 min. pamokos skiriama mokytojo aiškinimui, bendrai (aktyviai) mokytojo ir mokinių veiklai, 15–20 min. pamokos skiriama savarankiškai mokinių veiklai. 

 

8-tų klasių mokinių projektas "Mūsų mokykla"

Psichologės patarimai

Pagalbos vaikams linija

Tiesioginė (online) konsultacija

Facebook

Naudojamės

eduka dienynas

Apklausa

Naudingos nuorodos